תלמוד תורה כנגד כולם

תלמוד תורה כנגד כולם

נאמר במשנה (פאה א) "תלמוד תורה כנגד כולם", ופירש הרמב"ם, משום שעל ידי זה יזכה האדם לכל המצוות, כי "גדול תלמוד שמביא לידי מעשה" (קדושין מ:).

 

ובגמרא נאמר (ירושלמי פאה א) "אפילו כל מצוותיה של תורה אינן שוות לדבר אחד מן התורה", ופירש "הכותב" (על "עין יעקב" שם) שבא להודיענו כי "ידיעת התורה והרגל הלימוד בה עולה על קיום כל המצוות, ובלבד שיהא ירא שמים, לא יעשה שום עבירה".

 

חייבים לקבוע עתים לתורה

 

לכן צריך כל יהודי לקבוע עתים לתורה בכל יום, חוק ולא יעבור, בכדי שידע מה עליו לעשות וכיצד להתנהג במצוות, על פי דת תורתנו הקדושה.

 

ומי שאינו קובע עתים לתורה, ללא ספק ישלוט בו היצר הרע, וימציא לו היתרים לאיסורים, ולהקל פה ושם על פי סברות עצמו, וכן אט אט מִדרדר מצבו הרוחני, עד שיבוא חס ושלום לזלזל בדיני תורתנו הקדושה, ואחריתו מי ישורנה.

 

וכן כתב רש"י (פרשת בחקותי), כי מי שאינו לומד תורה מגיע בסופו של תהליך לגרוע מכל, כי עבירה גוררת עבירה, וכך הוא התהליך רחמנא ליצלן: לא למד, לא עשה, מואס באחרים העושים, שונא את החכמים, מונע אחרים מלעשות, כופר במצוות, כופר בעיקר.

 

וב"ספר המידות" (לימוד אות פו) נאמר: "מי שפורש מן התורה – מתחבר לשטן". כי רק התורה היא תרופה וחיסון נגד היצר הרע (קדושין ל:), ואם כן, הפורש ממנה – אין מה שיפריד בינו לבין היצר הרע, וממילא נקרא "מתחבר לשטן". (שכן ידוע כי היצר הרע הוא מלאך המוות הוא השטן. ב"ב טז.).

 

ומרן החיד"א כתב ("צפורן שמיר" סי' יג אות רח) כי מי שאינו עוסק בתורה או קובע עִתים לתורה – אין ספק שהוא נמסר ביד יצרו, ויום יום הולך וחוטא ומשתרש בחטא. ה' יצילנו.