מתנה לבעלי מחלוקתו

מתנה לבעלי מחלוקתו

ואם באוהביו הדברים אמורים, כל שכן באלה הנמצאים עמו במחלוקת – שינסה להתפייס עמהם על ידי מתנה בסבר פנים יפות, ויפייסם בדברים בעניין המחלוקת, לגרום שאף אלה שאינם אוהבים יהפכו לאוהבים.

ו"ברצות ה' דרכי איש", שמכוין בזה לשם שמים, ובאמת כוונתו להתפייס, "גם אויביו ישלים איתו". ויהי רצון שיקויים בנו במהרה "ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום".

סכנה לחולקים שלא לשם שמים

נאמר במשנה (אבות ה) כי "מחלוקת שהיא לשם שמים – סופה להתקיים, ושאינה לשם שמים – אין סופה להתקיים". ופירש רבינו יונה: "שאין סופה להתקיים" – שבמחלוקת ההיא יִקְרה חס ושלום מקרה רע לאחד הצדדים, ועל ידי זה תיפסק המחלוקת.

ומחלוקת לשם שמים שסופה להתקיים, פירוש, שיוסיפו לחלוק בהרבה עניינים ואף יוסיפו על שנותיהם, כי כוונתם לשם שמים. ע"כ.

כמה קשה המחלוקת

והמשיכו חז"ל להסביר: "איזוהי מחלוקת שהיא לשם שמים? – זו מחלוקת הלל ושמאי, ומחלוקת שאינה לשם שמים – זו מחלוקת קורח וכל עדתו".

והנה, בנתינת הדוגמא על קורח, הבהירו לנו חז"ל בעצם את גודל העונש על מחלוקת שאינה לשם שמים.

כי בעניין קורח הרי אמרו חז"ל (תנחומא קורח, ג): בוא וראה כמה קשה המחלוקת, שבית דין של מעלה אין קונסין אלא מבן עשרים שנה ומעלה, ובית דין של מטה מבן שלוש עשרה, ובמחלוקת קורח – תינוקות בני יומן נשרפו ונבלעו בשאול תחתית (וזהו כדברי רבינו יונה הנ"ל).