השאלה השבועית

יודעים את התשובה? ענו!

ביצה פרק ב'

שאלה מסוגיה 49: 

מדוע מותר לדעת רבי שמעון לקרד ולקרצף בהמה ביום טוב ובשבת, למרות שזה פוצע את הבהמה?

א. משום צער בעלי חיים התירו לקרד ולקרצף.

ב. משום שלדעתו מלאכה שאינו מתכוון אליה מותרת.

ג. משום שלדעתו כשהמלאכה נעשית כלאחר יד היא מותרת.

ד. משום שהמלאכה נעשית בצורה שהיא אסורה רק מדרבנן, והתירוה משום הפסד ממון.

למשלוח תשובה ב SMS שלחו למספר: 0559793256